200

تجهیز واحد خدمات موتوری دهیاری کرسگان

تجهیز واحد خدمات موتوری دهیاری کرسگان به دوستگاه ماشین جاروب خیابانی و جدول شوی وتانکر آب با اعتباری بالغ بر۲۷ میلیارد ریال