200

زیرسازی آسفالت معابر روستای کرسگان

زیرسازی آسفالت معابر روستای کرسگان با اعتباری بالغ بر۳/۵ میلیارد ریال