200

کلنگ زنی فاز دوم طرح کنارگذر اتوبان

کلنگ زنی فاز دوم طرح ساماندهی کنارگذر اتوبان ذوب آهن محدوده روستای کرسگان با اعتباری بالغ بر۳۳ میلیارد ریال جهت دفع آب های سطحی