30

معرفی اعضای شورای اسلامی

مشخصات اعضاي شوراي اسلامي شوراي اسلامي روستا
تصویر سمت نام نام خانوادگي تلفن تماس مدرك تحصيلي
  رییس شورا        
  عضو شورا        
  عضو شورا