30

پیام دهیار

      به نام خدا

خدای عزوجل را شاکرم که توفیق خدمت به خلق را برای این حقیر نصیب گردانید، اکنون با یاری جستن از پروردگار و با یاری همه ی روستاییان و در کنار اعضای محترم شورای اسلامی روستا امید آن دارم که در ساختن و عمران و آبادانی همت بگمارم .

امید آن دارم که با توکل به خداوند متعال و با مساعدت دولت مردان صادق و تلاشگر و همکاری مسئولین ایثارگر و فداکار و همکاری شورای اسلامی و مردم فهیم هر روز شاهد عمران و آبادانی بیشتر روستای کرسگان باشیم.

همان طور که استحضار دارید دهیاری کرسگان موسسه ای غیردولتی، خودکفا و یک سازمان محلی بوده که به موجب قوانین مربوطه، بایستی کلیه هزینه های عمرانی و جاری خود را از طریق درآمدهای محلی تامین نماید لذا دستگیری و کمک و همیاری اهالی نجیب و دلسوز روستای کرسگان در پرداخت حق و حقوق قانونی دهیاری ما را در ارائه خدمات بهتر و بیشتر و اجرای پروژه های عمرانی مطلوب در سطح روستا یاری خواهد نمود بدیهی است آنچه تحقق خواسته هم روستاییان و پاسخگویی به سطح انتظارات مردم میسر نمیگردد مگر با مشارکت همه مردم روستا .

به هر حال صبر و حوصله و همت مرم روستاییان، تلاش ایثارگرانه زحمت کشان دهیاری و روحیه مشارکت جویی اهالی دست بر دست هم داده و عنایت حق تعالی که مزید بر همه علت هاست موجب اجرای موفق آمیز بخشی از پروژه های مورد نیازروستا و در نهایت توسعه و عمران و آبادانی روستایمان میگردد. البته توجه و عنایات دولت کریمه جمهوری اسلامی در مساعدت های مالی به پروژه های عمرانی را نباید فراموش کرد.

انجام و اجرای پروژه های عمرانی مورد نیاز روستا ، زیباسازی و بهبود فضاهای روستایی و بهبود خدمات روستایی به رفع کمبودها و برآورده ساختن نیازمندی های اساسی و فراهم نمودن بسترهای لازم توسعه و ترقی برای روستا خواهد بود . امید است با یاری جستن از فضل الهی و مشارکت ارکان مردمی و دولتی بتوانیم در رشد و ترقی روستا همت گماریم .